1. Wanneer moet ik een melding Activiteitenbesluit doen?

Omdat uw bedrijf een garage of wasstraat is heeft u activiteiten die milieubelastend kunnen zijn. Daarom moet u uiterlijk 4 weken voor het starten of veranderen van het bedrijf een melding activiteitenbesluit indienen bij de gemeente. U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), via www.aimonline.nl.

Meer informatie

2. Gebruikte accu’s in een geschikte lekbak

Accu’s bevatten vloeibare bodembedreigende stoffen, zoals zuren. Om te voorkomen dat deze door lekkage in het milieu komen moeten gebruikte accu’s rechtop boven een vloeistofdichte vloer of lekbak staan.

Meer informatie (over onder andere de capaciteit van de lekbak)

3. Opslag gevaarlijke stoffen in een speciale voorziening

Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico’s ontstaan. De PGS 15 is van toepassing op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen van een aantal ADR-klassen. Een voorbeeld binnen de garage en wasstraten is de opslag van een vat ruitenreiniger. De gevaarlijke stoffen moeten in een aparte opslagvoorziening opgeslagen worden die voldoet aan de PGS 15 richtlijn wanneer de ondergrenzen worden overschreden.

Meer informatie over welke ondergrenzen voor deze stoffen gelden

Meer informatie over welke stoffen opgeslagen moeten worden in een aparte voorziening

4. Uitlaatgassen moeten worden afgevoerd

Bij het proefdraaien, onderhouden of reparatie van een verbrandingsmotor of motorvoertuig moeten de uitlaatgassen worden afgevoerd. Uitlaatgassen moeten bovendaks en omhooggericht worden afgevoerd als er binnen 50 meter van het afvoerpunt gevoelige gebouwen liggen, bijvoorbeeld woningen. Het is verboden om deze activiteit buiten het bebouwde deel van het bedrijf uit te voeren.

Meer informatie

5. Energiebesparings- en informatieplicht

Verbruikt uw bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas in een kalenderjaar, dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Daarnaast geldt sinds 1 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing. Vierjaarlijks moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in eLoket op RVO.nl. Controleer of de informatieplicht op uw bedrijf van toepassing is.

Meer informatie

6. Onderhoud en keuring van verwarmings- en stookinstallaties

De keuring van gasgestookte verwarmingssystemen van 100 kW of groter en van niet-gasgestookte verwarmingssystemen van 20 kW of groter is verplicht. Een regelmatige keuring en onderhoud zorgen voor veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. De voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen moeten zijn inbegrepen. De keuringen en het onderhoud moeten worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf.

Meer informatie

7. Opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen

De opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen brengt risico’s met zich mee voor het milieu en de leefomgeving. Lekkage van bijvoorbeeld olie kan de bodem aantasten. Deze stoffen moeten worden opgeslagen in een deugdelijke verpakking boven een vloeistofdichte vloer of lekbak. Bij lekkage vangen de lekbakken de stoffen op zodat deze geen bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Hiervoor moet de lekbak voldoende opvangcapaciteit hebben en bestand zijn tegen de inwerking van de stof.

Meer informatie

8. Voldoende absorberende middelen aanwezig

Om verontreiniging van de bodem te voorkomen is het van belang dat gemorste vloeistoffen direct worden opgeruimd. Maak hiervoor gebruik van (vuile) poetsdoeken en/of absorptiekorrels. Gebruikte poetsdoeken en absorptiekorrels dienen in een vloeistofdichte voorziening opgeslagen te worden en regelmatig als oliehoudend afval afgevoerd te worden door een erkende inzamelaar.

Meer informatie

9. Gescheiden opslag en afgifte van bedrijfsafval

Bedrijfsafvalstoffen moeten gescheiden worden en afgegeven worden aan erkende inzamelaars of erkende afvalverwerkers. Voor alle afvalstoffen geldt dat ze zo moeten worden opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Bij afgifte van afvalstoffen ontvangt u een afgifte bon (begeleidingsbrief) die onderdeel uitmaakt van uw afvalstoffenregistratie. Deze bonnen moet u minimaal vijf jaar bewaren en beschikbaar zijn voor de toezichthouder.

Meer informatie

10. Onderhoud en keuring olieafscheider

Olieafscheiders dienen slib en olie op te vangen. Wanneer een grote hoeveelheid olie in de afscheider komt, ontstaan lozingsproblemen. Periodiek onderhoud voorkomt onnodige kosten en milieuschade. De afscheider moet daarom ten minste eens per 6 maanden worden onderhouden door vakkundig personeel, volgens instructies van de leverancier. Verder moet één keer per 5 jaar het ‘5 jaarlijkse onderhoud’ plaats vinden volgens het Activiteitenbesluit (NEN-EN 858-2).

Meer informatie

11. Inspecteren en keuring wasplaats vloer

De vloeistofdichte vloer van de wasplaats moet eens per 6 jaar gekeurd worden. Alleen een inspecteur van een geaccrediteerd bedrijf mag deze inspectie uitvoeren en een ‘Verklaring Vloeistofdichte Voorziening’ afgeven. Naast een zes jaarlijkse keuring moet u zelf een jaarlijkse visuele controle uit voeren. Hieronder vindt u een link naar het controleformulier waar alle controlepunten op staan.

Meer informatie

Controleformulier

12. Incidentmanagement en werkinstructies

Heeft u een vloeistofkerende vloer? Dan is incidentmanagement verplicht. Dat betekent dat u actief incidenten probeert te voorkomen en dat uw medewerkers weten wat ze moeten doen als er incidenten optreden, zoals bij lekkages en morsingen. Dit geheel staat eenduidig beschreven en is voor iedereen te raadplegen.

Meer informatie

Voorbeeld werkinstructie

disclaimer

Garages en wasstraten

Tijdens toezicht bij garages en wasstraten controleren wij op diverse risicofactoren voor het milieu. In deze infographic hebben wij 12 belangrijke risicofactoren benoemd waar wij op controleren. Deze kunt u zelf makkelijk checken waardoor u schade aan het milieu voorkomt, onze controle sneller verloopt en de kans op bevindingen sterk verkleint.

Vragen?
Als u vragen heeft over de infographic kunt u hier klikken of bellen met één van onze medewerkers via 0341 - 474 300.

Checklist Top-10:

  • Meldingsplicht bij oprichting bedrijf
  • Lekbak voor bodembedreigende stoffen
  • Oude accu’s opslaan in accubak
  • Voldoende absorberende middelen
  • Vloeistofkerende vloer in de werkplaats
  • Vloeistofdichte vloer in de wasplaats
  • Olieafscheider in de wasplaats
  • Uitlaatgassen afvoeren
  • Verwarmings- en stookinstallaties keuren
  • Bedrijfsafvalstoffen scheiden